Privacyverklaring Blink Advies B.V.

In deze privacyverklaring legt Blink Advies BV uit welke persoonsgegevens zij met welk doel verzamelt en gebruikt.
Bijgewerkt op: 25 mei 2018
________________________________________
Privacybeleid
Blink Advies is een onafhankelijk gecertificeerd arbodienst voor arbodienstverlening voor midden- en kleinbedrijf. Onze dienstverlening is gericht op gezond en veilig werken. Wij verwerken onder meer persoonsgegevens op het gebied van arbeidsomstandigheden, veiligheid en gezondheid. Wij werken samen met andere organisaties.
In onze dienstverlening houden wij rekening met de eisen uit de privacywetgeving. Dit houdt onder meer in dat wij zorgvuldig en veilig omgaan met persoonsgegevens, vermelden voor welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken en deze alleen onder strikte voorwaarden aan derden verstrekken. Betrokkenen bieden wij de mogelijkheid tot inzage, wijziging en verwijdering van gegevens.
In deze privacyverklaring hebben wij het bovenstaande uitgewerkt. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Blink Advies, Minervum 7164, 4817 ZN Breda, info@blinkadvies.nl.

Gebruik van persoonsgegevens
Wij verwerken persoonsgegevens alleen als de verwerking noodzakelijk is voor het uitvoeren van de dienstverlening. Daarnaast verwerken wij de gegevens alleen als dit nodig is om aan een wettelijke verplichting te voldoen of als betrokkene daarvoor toestemming heeft gegeven.

Persoonsgegevens
Voor onze opdrachtgevers verwerken wij de volgende persoonsgegevens:
• Gegevens van betrokken personen zoals naam, adres, contactgegevens, geslacht, geboortedatum en BSN;
• Gegevens die betrekking hebben op de arbeidsovereenkomst van betrokkenen, zoals de naam, het adres en contactgegevens van de werkgever, soort en omvang van het dienstverband, de functie van betrokkene en voorkomende werkzaamheden;
• Persoonlijke gegevens over de belasting en belastbaarheid van betrokkenen zoals informatie over ziekmelding(en) en informatie uit probleemanalyses, plannen van aanpak en rapportages van professionals.

Doeleinden
Wij verwerken de persoonsgegevens ter verbetering van de arbeidsomstandigheden, veiligheid en gezondheid van werknemers. Wij hanteren onder meer de volgende doeleinden:
• Begeleiding van ziekteverzuim van werknemers, voormalig werknemers die ziek uit dienst gingen en een ziektewet- of arbeidsongeschiktheidsuitkering ontvangen;
• Re-integratie;
• Casemanagement;
• Deskundigheidsbevordering.

Beveiligen en bewaren
Wij nemen beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens te beperken. Wij zorgen ervoor dat de toegang tot gegevens is afgeschermd en alleen de noodzakelijke personen toegang hebben. Wij controleren onze maatregelen regelmatig op hun effectiviteit.
Wij zorgen ervoor zo min mogelijk persoonsgegevens te bewaren. Wijzelf en de door ons ingeschakelde derden zorgen voor verwijdering van gegevens als die niet meer nodig zijn voor de dienstverlening en dit niet strijdig is met wettelijke vereisten.

Toegang en wijziging van persoonsgegevens
Wij bieden betrokkenen de mogelijkheid tot inzage van hun persoonsgegevens, tot aanvulling, afscherming of correctie en tot verwijdering daarvan.
• Inzage: betrokkenen kunnen ons hier schriftelijk om verzoeken. Binnen vier weken na ontvangst van het verzoek bieden wij betrokkene de mogelijkheid om diens gegevens in te zien. Als dit nodig is om de persoonlijke levenssfeer van anderen te beschermen houden wij ons het recht voor om inzage te weigeren.
• Aanvulling, afscherming, correctie of verwijdering van gegevens: betrokkenen kunnen ons schriftelijk verzoeken om aanpassing van diens persoonsgegevens. Wij reageren binnen vier weken op een dergelijk verzoek. Als gegevens niet relevant, onjuist of onvolledig zijn of verwerking in strijd is met wettelijke voorschriften, proberen wij binnen vier weken aan het verzoek te voldoen. Uiterlijk hebben wij er drie maanden voor nodig.
Betrokkenen kunnen hun verzoek richten aan: Blink Advies, Minervum 7164, 4817 ZN Breda, info@blinkadvies.nl. Identificatie door middel van een legitimatiebewijs is vereist.

Wijzigingen in deze privacyverklaring
Als wij ons privacybeleid wijzigen, maken wij dit op onze website kenbaar. Zorg er dus voor dat u deze privacyverklaring af en toe controleert.

Autoriteit Persoonsgegevens
Klachten over de manier van omgang met persoonsgegevens, beantwoorden wij graag. Mochten we er niet uitkomen, dan kunnen klachten neergelegd worden bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Inwerkingtreding
Deze (vernieuwde) privacyverklaring is in werking getreden op 25 mei 2018.

Privacyreglement

Klik hier voor het privacyreglement in PDF